18 May 2015

DE-FIRE: Atölyeye Davet – Tarihsel Materyalist bir Perspektiften Türkiye’de Devlet Borcu

Devletin borçlanma faaliyeti Türkiye’de Cumhuriyet döneminde önce kalkınmacı amaçlarla daha sonra da sermaye piyasasının derinleştirilmesi sürecinde önem taşımıştır. Erken Cumhuriyet döneminde borç piyasasının tanzimi ve Osmanlı döneminden kalan borçlar sorunu yerini 1960’larda devlet borç kağıtlarının sermayeye kaynak aktarımı için kullanılacağı mekanizmaların ve kurumsal düzenlemelerin tasavvuruna bırakmıştır. 1980’lerden itibaren de devletin piyasanın belirlediği koşullar altında borçlanması düşüncesinin egemenliği altında krizlerle dolu bir geçiş deneyimlenmiştir.

Devlet borçlanmasına tarihsel materyalist bir bakış sermaye birikimindeki çelişkilerin finansal sistem ve borç yönetimi kurumlarının faaliyetleri aracılığıyla yoğunlaşması ve yeniden üretimini öncelikli inceleme konusu haline getirir. Türkiye bağlamında kamu maliyesi alanındaki çalışmalar devletin temsil ettiği iddia edilen kamunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sorununa, iktisat disiplinindeki çözümlemeler de borçlanmanın iktisadi krizler bağlamındaki önemine odaklanmışlardır. Disiplinler arası bir yaklaşımla ve tarihsel-niteliksel bir perspektiften Türkiye’de devlet borçlanmasının gelişimini ve siyasal alana etkisini ele almak Türkiye’nin siyasal iktisadi tarihinin eksiksiz yazılmasına katkıda bulunacaktır.

Atölyenin bu amaçla yayımlanacak bir derleme kitaba zemin teşkil etmesi öngörülmektedir. İki gün sürecek atölyede teslim edilen her bir metnin değerlendirilmesi ve tartışılması için en az 60 dakika ayrılacaktır. Başka bir katılımcı tarafından 20 dakikada sunulacak olan çalışma yazar haricindeki katılımcılar tarafından tartışılacaktır. İkinci gün ayrılan süre zarfında çalışma sahibinin eleştirilere cevap vermesi beklenecek ve toplu bir tartışma yürütülecektir.

Atölye kapsamında yer alması için önerilen ancak sınırlayıcı olmayan genel başlıklar şunlardır:

1) Yöntem ve tarihsel materyalist inceleme
i) Devlet borcuna yaklaşımlar ve yöntemsel eleştiri
ii) Tarihsel materyalist inceleme
2) Erken Cumhuriyet Dönemi ve Kalkınmacı Perspektif
i) Düyun-u Umumiye’den kalan borçların tanzimi ve yeni çerçeve
ii) Borçlanmanın kalkınmacı amaçlar için kullanımı
3) Liberalizasyon, Krizler ve Sermaye Birikimi
i) Devlet borcunun siyasal iktisadi krizlerdeki yeri
ii) Borcun sermaye birikimi çelişkilerinin yönetimi açısından anlamı: açık piyasa işlemleri, hazine garantileri, finansal sektörün risk ve kayıplarının toplumsallaştırılması vb.
iii) Kaynak aktarımı ve Türkiye’de sermaye iktidarı çözümlemesi
iv) Türkiye’de finansal sistem: Tanım, evrim ve devlet borcunun diğer finansal araçlarla ilişkisi

Bu amaçla düzenlenecek atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin 500 kelimeyi geçmeyen çalışma özetlerini 15 Kasım 2015’e kadar devletborcu2016@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Tam metin teslimi: 20 Ocak 2016 / Atölye tarihi: 19-20 Şubat 2016

Atölye mekanı: Samsun Eğitim-Sen şubesi

Bu atölye Borç ve Finansallaşma Araştırma Ağı (DE-FIRE) tarafından desteklenmektedir. Atölye çalışmasına katılım için konaklama konusunda yardımcı olunacaktır. Ancak herhangi bir maddi destek önerilmemektedir. Ayrıntılı bilgi için OMÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ferhat Akyüz (akyuzferhat@yahoo.co.uk) ve Dr. Ali Rıza Güngen (aliriza.gungen@omu.edu.tr) ile iletişime geçilebilir. Atölye ile ilgili gelişmeler için ayrıca devletborcu.blogspot.com adresi takip edilebilir.