Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, New York merkezli bir araştırma kooperatifidir.

Biz toplumsal dönüşüm hedefiyle müşterekleştirme pratikleri üzerine çalışan araştırmacı, sanatçı, yazar, mimar, biliminsanı ve aktivistlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir araştırma kooperatifiyiz.

Amacımız çoğulcu, eşitlikçi ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak. Bunu yaparken ekonomik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve cinsel haklar, kültürel ve politik tanınma ve ekolojik sürdürülebilirlik alanlarında eleştirel ve tarihsel bir perspektif sunmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda derinlemesine, konu odaklı araştırma ve siyasal analizler, yaratıcı etkileşim projeleri, kolektif öğrenme faaliyetleri, dayanışma kampanyaları ve çeşitli gruplarla işbirliği aracılığıyla yerele dair, somutlaşmış bilgi üretmeyi amaçlıyoruz.

Güncel çalışma alanlarımız

 • Kentsel Adalet ve Şehir Hakkı

 • Emek ve Finans

 • Kolektif Hafıza

 • Ortaklaşmacı Akademi

Faaliyetlerimiz

 • İşbirliği ve dayanışma ağları oluşturarak disiplinlerarası araştırma olanakları yaratmak.

 • Veri görselleştirme projeleri, medya kampanyaları ve kolektif hafızayı arşivler bünyesinde kayıt altına alma gibi çalışmalar aracılığıyla yaratıcı etkileşim pratikleri geliştirmek.

 • RIT Müşterekler Üniversitesi’nin çalışmalarının bir parçası olarak dersler, atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve yaz okulları düzenlemek.

 

Yeni bir model: bir kooperatif olarak araştırma enstitüsü

 • Sürekli öğrenme süreci

 • Üyelerin karar alma süreçlerine açık ve eşitlikçi katılımı

 • Mevcut kurumsal-hiyerarşik think-tank (düşünce kuruluşu) modeline bir alternatif.

 • Fikirlerin ve eylemlerin dayanışma içinde filizlenmesini sağlayan üretken bir model.

 • Yaratıcılığa ve sıradışı fikirlerin oluşumuna imkan veren bir buluşma noktası.

 • Toplumsal değişim ve dönüşüm için gereken etkili araçları üreten kolektif çalışma yapısı.

Geçmişimiz

Her şey Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olan Gezi Ayaklanması ile başladı. 2013’ün Haziran ayının başında, Türkiye’de Gezi Parkı’nı işgal eden arkadaşlarımızı desteklemek için bizler de New York’taki Zuccotti Parkı’nda toplandık. Ayaklanmanın ilk günlerinden itibaren, hareketin taleplerini dillendirmek ve desteklemek için yurtdışında örgütlenmeye başladık.

Toplantılar, forumlara, forumlar NYC Gezi Platformu’na evrildi. Platform bir buçuk sene içinde “Talk Turkey Konferansı”, yirmi iki Gezi NYC forumu, sanat etkinlikleri, atölye çalışmaları, panel, anma ve gösterilere ev sahipliği yaptı. Gezi Platform NYC aracılığıyla bir araya gelen bireyler bir süre sonra Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye’de bulunan birçok Gezi forumu ve platformunun da katılımıyla GEZIniyoruz Network adlı uluslararası bir ağ oluşturdular.

Gezi sonrası süreç bizlere toplumsal dönüşümlerin ancak sürekli, etkin ve örgütlü bir mücadele sonucunda gerçekleştirilebileceğini bir kez daha gösterdi. Bunun da ancak kişilerin enerji ve uzmanlıklarını bir araya getirebilecekleri, belli bir hedefe odaklanmış yaratıcı etkileşim olanakları yaratabilecekleri yeni yapılanmaların hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

  BAĞLANTI KURUN

Radikal Araştırma

Neden radikal araştırma?

Otoriter ve neoliberal politikalar, giderek artan bir biçimde Türkiye’de ve dünyada güncel araştırma faaliyetlerini biçimlendiriyor. Siyasi ve finansal baskılar, araştırmacıları aciliyeti olan toplumsal konu ve sorunlarla ilgilenmekten alıkoyuyor. Araştırma projeleri gün geçtikçe daha da hayalgücünden yoksun ve muhafazakar bir tonda gerçekleştiriliyor. Dikkate değer görüşler maddi destekten yoksun bırakılarak kenara itiliyor. Sıradışı radikal araştırma faaliyetlerinin, eleştirel karar alma mekanizmaları, yaratıcı kamusal etkileşim ve eğitim etkinliklerinin geliştirilmesi için bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nde geleneksel olmayan, farklı disiplinleri işbirliği içinde bir araya getiren alternatif araştırma ağları oluşturmaya çalışıyoruz.

Amaçlarımız

 • Yeterince çalışılmamış ve önceliği olan konuları ele almak

 • Akademinin geleneksel disipliner sınırlarının ötesine geçen disiplinlerarası yaklaşımları ve yöntemleri kullanmak

 • Yeni çalışma grupları kurmak, kurumlar arası çalışma grupları oluşturmak ve kolektif eylemleri desteklemek.

 • Sivil toplumla sistematik ve yaratıcı bir şekilde etkileşime geçmek

Yeni bir entelektüel alan açarak kolektif enerjiyi ve kapasiteyi birleştirmeyi, araştırmacılar ve uygulayıcılar için gerekli kaynakları sağlamayı amaçlıyoruz.

Özgün katkılarımız

Araştırma çabalarının kolektifleştirilmesi
 • Araştırma gruplarının kurulması ve güçlendirilmesi
 • Halihazırdaki araştırma gruplarında çalışan bireylerle bağlantı kurulması
 • Araştırmanın kolay anlaşılır, iletilir ve yaygınlaştırılır hale getirilmesi
 • Araştırmacıların konuyla ilgilenebilecek daha geniş kesimlerle buluşturulması
Tematik araştırmaların desteklenmesi
 • Açıklamalı bibliografyalar
 • Kaynak taramaları
 • Toplumsal pratiklerin inceleme ve değerlendirmesi
 • Veri dağarcığı oluşturulması
Güncel haber ve gelişmelerin takibi
 • Güncel çalışmaların ve etkinliklerin özeti
 • Planlanan etkinliklerin (konferanslar vs. gibi) duyurulması
Yeni araştırmaların teşvik edilmesi
 • Konferans çağrılarının ve sunumlarının organize edilmesi
 • Araştırmaları desteklemek için yarışmaların düzenlenmesi
 • Özgün araştırma projeleri, doktora araştırmaları, misafir akademisyenler için destek ve maddi kaynak sağlanması
 • Kurum içi araştırmaların yürütülmesi

Araştırma Konuları

Kolektif Hafıza     Emek ve Finans      Kentsel Adalet ve Şehir Hakkı Ortaklaşmacı Akademi

Yaratıcı Kamusal Etkileşim

Neden yaratıcı kamusal etkileşim?

Toplumsal aktivizmin etkisini artırmak için toplumu seferber edecek, kolektif eylem biçimlerine alan açacak ve en önemlisi yaşamlarımızda ve çevremizde dönüştürücü etki yaratacak yeni kamusal etkileşim formaları tahayyül etmek gerekli.

Amaçlarımız

Yaşamın farklı alanlarında müşterekleştirme pratiklerini geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu alanlar özellikle:

 • Öğrenme

 • İnceleme/denetim/gözetim

 • Dayanışma kampanyaları

 • Toplumsal, kültürel ve ekonomik üretim

Güncel projeler

Veri Müşterekleri

RIT Müşterekler Üniversitesi

Müşterekleştirme çabalarımızın başlangıç noktalarından biri, öğrenme sürecini akademik kurumların giderek artan kısıtlamalarından özgürleştirecek olan Müşterekler Üniversitesi’ni kurmaktır. Müşterekler Üniversitesi aracılığıyla toplumsal sorunlar ve mücadelelere daha duyarlı bir öğrenim ve öğretim olanağı sağlayan kolektif ve eleştirel bir araştırma alanı yaratmayı umuyoruz.

RIT Müşterekler Üniversitesi şu imkanları sunmayı hedefliyor:

 • Tematik okuma listeleri ve bibliyografiler

 • Online dersler

 • Sesli ve görüntülü yayınlar

 • Dersler, paneller ve tartışmalar

 • Atölyeler ve konferanslar

 • Yaz okulları

 • Dil okulları

 • Rehberlik programları